CLOSE

Ta strona może zawierać wyłącznie standardowe cookies/ciasteczka
wykorzystywane przez przeglądarki oraz środowisko stron internetowych,
komponenty WordPress/Google.

Autor utworu i autor strony NIE POZYSKUJĄ na swój użytek żadnych danych osobowych,
ani nie planują i nie realizują żadnych aktywności analitycznych na stronie
ponad obserwacje statystyczne dla sprawozdawczości liczby słuchaczy.

Założeniem autorów utworu i strony jest, aby służyła ona prezentacji kompozycji ST(R)UKTURA.
Jeśli którekolwiek elementy strony pochodzące od twórców przeglądarek/systemów internetowych
(w szczególności Google/WordPress) – budzą wątpliwości użytkownika,
rekomendowana jest kontrola konfiguracji własnych narzędzi internetowych
lub niekorzystanie z dalszych zasobów utworu ST(R)UKTURA.